• 1.JPG
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg

Parafia Rzymskokatolicka
pod wezwaniem Trójcy Świętej

ul. Kwietniewskiego 1
41-902 Bytom

tel: (32) 281-16-81
e-mail: parafia@trojca.net

Numer konta:
03 10902011 0000 0005 3205 8531
Santander Bank Polska I/O/BYTOM


Msze Święte w niedziele:

800, 930 - suma,
1030 - dla rodziców z małymi dziećmi w kaplicy Dzieciątka Jezus,
1100, 1230, 1700

Msze Święte w dni powszednie: 800, 1800

Msze Święte w święta zniesione:
800, 930, 1630, 1800


Spowiedź w naszej parafii:
15 minut przed mszą świętą,
sobota 1700 - 1800,
pierwszy czwartek, piątek, sobota miesiąca 1700 - 1800


Kancelaria parafialna:
wtorek, czwartek 1530 - 1730
środa, piątek 930 - 1100

W sprawach nagłych i w sprawach pogrzebu można się zgłaszać także poza wyznaczonymi godzinami.

Rada Parafialna

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej (kadencja 2021-2026):
 
 1. Ks. Chmiel Michał
 2. Ks. Kuźba Mariusz
 3. Biernacki Andrzej
 4. Czyż Anna
 5. Ernst Małgorzata
 6. Ernst Piotr
 7. Gałkiewicz Radosław
 8. Gałkiewicz Wacław
 9. Kamiński Krystian
 10. Kolanowski Radosław
 11. Kopowski Kazimierz
 12. Kowalska Renata
 13. Krawczak Małgorzata
 14. Kurowski Bogdan
 15. Lis Grażyna
 16. Nowak Krystian
 17. Nowara Mirosława
 18. Paleczek Tomasz
 19. Respondek Elżbieta
 20. Sadowska Barbara
 21. Skrzęta Dorota
 22. Szwarc Adam
 23. Szwarc Anna
 24. Szwarc Michał
 25. Wańczyk Kazimierz
 
Data zaprzysiężenia: 14 listopada 2021 roku
 

 
Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej
(ANEKS VIII Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej)
 

 

I Przepisy ogólne

 

Art. 1

W każdej parafii należy ustanowić Parafialną Radę Duszpasterską, która jest organem doradczym, wspierającym proboszcza lub administratora parafii w działalności duszpasterskiej (kan. 536 KPK; KK 31, 37; DK 9; DA 26).

 

Art. 2

W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej Radą) wchodzą:

 1. z urzędu: wikariusze parafialni, przełożeni domów instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego istniejących na terenie parafii;
 2. z mianowania proboszcza lub administratora parafii:
  • po uprzedniej konsultacji z wikariuszem współpracownikiem (wikariuszami współpracownikami) przedstawiciele wiernych świeckich;
  • osoby wskazane przez poszczególne grupy parafialne, po konsultacji z proboszczem lub administratorem parafialnym;
  • nadzwyczajni szafarze Komunii św.;
 3. wierni wybrani przez parafian w liczbie nie mniejszej niż połowa składu Rady.

 

Art. 3

Liczba członków Rady winna być proporcjonalna do wielkości i potrzeb parafii. Rada powinna liczyć nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 30. O liczbie członków Rady decyduje proboszcz

lub administrator parafii po konsultacji z wikariuszem współpracownikiem (wikariuszami współpracownikami). Ustalony skład Rady zatwierdza wikariusz generalny.

 

Art. 4

Członkami Rady mogą być wyłącznie praktykujący katolicy. Z członkostwa w Radzie są wykluczeni:

 1. wierni, którym wymierzono kary kościelne,
 2. wierni, którzy zaciągnęli kary kościelne z mocy samego prawa po ich deklarowaniu,
 3. wierni uznawani za osoby niegodne w powszechnej opinii parafian.

 

Art. 5

Po powołaniu Rada winna niezwłocznie wybrać zwykłą większością głosów sekretarza i jego zastępcę.

 

Art. 6

Przed objęciem funkcji członkowie Rady publicznie powinni złożyć na ręce proboszcza lub administratora parafii w kościele parafialnym lub w innym miejscu przyrzeczenie o następującej treści:

Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelia, której ręką dotykam.

 

Art. 7

Kadencja Rady trwa pięć lat. Członkowie z wyboru i nominacji mogą być powołani jedynie na dwie kadencje.

 

Art. 8

Członkostwo w Radzie traci się na skutek rezygnacji, usunięcia, utraty miejsca zamieszkania oraz po deklarowaniu lub wymierzeniu kary kościelnej. Miejsca wakujące w Radzie należy uzupełnić w następujący sposób:

 1. jeśli członek Rady został wybrany przez parafian, to jego miejsce zajmuje kolejny z największą liczbą głosów;
 2. jeśli członek Rady pochodził z nominacji proboszcza, to powinien on w jego miejsce mianować kolejnego członka.

W przypadku pojawienia się zarzutów o charakterze personalnym wobec poszczególnych członków Rady mogą oni zostać z niej wykluczeni, jeśli wniosek taki zostanie zaakceptowany w głosowaniu zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

Wywołanie publicznego zgorszenia przez członka Rady, a także trzykrotna nieusprawiedliwiona jego nieobecność na posiedzeniach Rady stanowi podstawę do pozbawienia go członkostwa w Radzie. Decyzję o usunięciu podejmuje wikariusz generalny.

Proboszcz lub administrator parafii może rozwiązać Radę przed upływem jej kadencji po uzyskaniu pisemnej zgody wikariusza generalnego.

 

Art. 9

Działalność Rady ustaje po kanonicznym objęciu parafii przez nowego proboszcza. Nowy proboszcz może zwrócić się do wikariusza generalnego z prośbą o zatwierdzenie dotychczasowej Rady bądź w ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcia parafii przeprowadzić wybory do nowej. Takie same prawo przysługuje administratorowi parafii po rozpoczęciu posługi.

 

II Zadania i kompetencje Rady

 

Art. 10

Rada jest organem doradczym proboszcza lub administratora parafialnego w obszarze działalności duszpasterskiej.

 

Art. 11

Kompetencji Rady podlegają wyłącznie sprawy duszpasterskie.

 

Art. 12

Zasadnicze zadania Rady sprowadzają się do:

 1. aktywnego zaangażowania w życie parafialne,
 2. pogłębiania świadomości w przedmiocie wzajemnej współodpowiedzialności za wspólnotę parafialną,
 3. czynnego wspomagania duchownych w pracy duszpasterskiej.

Rada nie jest kompetentna w następujących kwestiach:

 1. w wydawaniu opinii na temat nauczania Kościoła w dziedzinie wiary i moralności,
 2. w ingerowaniu w obsadę personalną duchownych w parafii.

 

Art. 13

Wszelkie postulaty dotyczące spraw materialno-gospodarczych związanych z duszpasterstwem Rada winna kierować do Parafialnej Rady Ekonomicznej.

 

Art. 14

Przed podjęciem ważnych decyzji o charakterze pastoralnym proboszcz lub administrator parafii powinien zasięgnąć opinii Rady. W sprawach spornych o mediację należy poprosić dziekana; w dalszej kolejności – gdy sporu nie udało się rozwiązać – należy zwrócić się do wikariusza generalnego.

 

III Tryb działania Rady

 

Art. 15

Do proboszcza lub administratora parafii należy zwoływanie Rady, ustalanie porządku obrad, przewodniczenie jej posiedzeniom, nadzór nad wykonaniem podjętych ustaleń oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz.

 

Art. 16

Posiedzenia Rady powinny odbywać się przynajmniej dwa razy w roku. Jeżeli proboszcz lub administrator parafii albo większość członków Rady uzna to za konieczne, wówczas posiedzenia Rady można zwoływać częściej.

 

Art. 17

Członków Rady należy powiadamiać o terminie i programie posiedzenia przynajmniej siedem dni przed planowanym posiedzeniem Rady.

 

Art. 18

W ramach posiedzenia Rady należy przewidzieć możliwość zgłaszania wolnych wniosków.

 

Art. 19

Ustalenia Rady należy podawać do publicznej wiadomości wspólnocie parafialnej.

 

Art. 20

Sekretarz Rady powinien zaprotokołować przebieg obrad i odczytać protokół na następnym posiedzeniu Rady. Księgę protokołów należy przechowywać w archiwum parafialnym. Powinna być ona przejrzana podczas wizytacji dziekańskiej i kanonicznej.

 

Art. 21

Posiedzenia Rady nie mają charakteru publicznego. Można na nie jednak zapraszać inne osoby nienależące do tego gremium w charakterze ekspertów lub konsultantów, bez prawa do udziału w głosowaniu.

 

Art. 22

Za działalność w Radzie nie przewiduje się możliwości uzyskiwania jakichkolwiek gratyfikacji materialnych z tego tytułu.

 

IV Formacja członków Rady

 

Art. 23

Członkowie Rady powinni uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Wydział Duszpasterski.

 

Dzisiejsza Liturgia Słowa