• 1.JPG
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg

Parafia Rzymskokatolicka
pod wezwaniem Trójcy Świętej

ul. Kwietniewskiego 1
41-902 Bytom

tel: (32) 281-16-81
e-mail: parafia@trojca.net

Numer konta:
03 10902011 0000 0005 3205 8531
Santander Bank Polska I/O/BYTOM


Msze Święte w niedziele:

800, 930 - suma,
1030 - dla rodziców z małymi dziećmi w kaplicy Dzieciątka Jezus,
1100, 1230, 1700

Msze Święte w dni powszednie: 800, 1800

Msze Święte w święta zniesione:
800, 930, 1630, 1800


Spowiedź w naszej parafii:
15 minut przed mszą świętą,
sobota 1700 - 1800,
pierwszy czwartek, piątek, sobota miesiąca 1700 - 1800


Kancelaria parafialna:
wtorek, czwartek 1530 - 1730
środa, piątek 900 - 1100

sprawy przedmałżeńskie
piątek 1630 - 1730 (za wyjątkiem wakacji)

Należy zgłosić się trzy miesiące przed ślubem.

W sprawach nagłych i w sprawach pogrzebu można się zgłaszać także poza wyznaczonymi godzinami.

Dzisiejsza Liturgia Słowa

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Gliwickiej
Koło nr 32 przy parafii Trójcy Świętej w Bytomiu

Przesłanie, które leży u podstaw naszej działalności brzmi następująco :
 
Jeśli rodzina ma być silna i spełniać swoje zadania musi być budową na przymierzu z Bogiem, a to będzie prowadziło do uświęcenia samych małżonków i ich dzieci”.
 
 
Koło nasze działa od 1996 roku i liczy 16 członków.
 
Profil naszej pracy:
Członkowie i sympatycy Koła:
- organizują od wielu lat loterie fantowe na festynach parafialnych, aby zebrać fundusze na kolonie dla dzieci,
- podejmują się organizowania spotkań dla osób starszych, chorych i samotnych w naszej parafii,
- pracują jako wolontariusze w świetlicy dla dzieci „Arka Noego” prowadzonej przez Siostry Służebniczki NSJ,
- inicjują i podejmują Duchową Adopcję Dziecka Poczętego w Uroczystość Zwiastowania NMP,
- włączają się w ogólnopolskie akcje zgłaszania postulatów i zbiórki podpisów pod społecznymi projektami ustaw broniących życia od poczęcia do naturalnej śmierci i dbających o właściwe warunki jego rozwoju.
 
Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia mają możliwość uczestniczenia w dwudniowych rekolekcjach wyjazdowych oraz udziału w diecezjalnej pielgrzymce rodzin do Matki Bożej Pokornej w Rudach Raciborskich.
 
Termin spotkań:
Swoje comiesięczne spotkania organizujemy w trzeci wtorek miesiąca o godz.1700 w domu parafialnym. Zapraszamy wszystkich na nasze spotkania i zachęcamy do włączenia się w działalność Koła. Składka miesięczna od rodziny lub osoby wynosi tylko 2,50 zł.
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej na stronę internetową www.kuria.gliwice.pl./~srkdg
 
 
Opiekunem duchownym jest Ksiądz proboszcz Dariusz Grzeszczak.

Przewodnicząca Koła : Urszula Kusztal 

Radość w Panu

Oficjalnie istniejemy od 20 maja 2014 roku, kiedy to podczas adoracji z modlitwą rozeznania określiliśmy swój charyzmat i miejsce w parafii.
Spotykamy się w soboty o godz. 19:00 w kościele, kaplicy Dzieciątka Jezus lub salce parafialnej.
W okresie kolędowym, ferii zimowych i wakacji spotkań nie ma.

Wszystkich chętnych zapraszamy  na adoracje w drugie i czwarte wtorki miesiąca, które odbywają się w kościele lub Kaplicy Dzieciątka Jezus.
Jeśli masz gitarę lub inny instrument muzyczny i chciałbyś ubogacić wraz z nami wspólną grą i śpiewem adoracje- jesteś zawsze mile widziany.
Nasz cykl spotkań obejmuje również spotkania w jednej z sal domu katechetycznego przeznaczone na formację, dzielenie Słowem i naukę nowych pieśni.

W parafii angażujemy się w dzieła jednoczące wiele bytomskich, zaprzyjaźnionych z nami wspólnot całego dekanatu i nie tylko. Charyzmat jedności pozwala nam współorganizować dwa razy w roku Noc Konfesjonałów ubogaconą o adorację z uwielbieniem i zespoły modlitwy wstawienniczej. Dwa razy do roku mają także miejsce tzw Wieczory Chwały- czas radości przy Panu  z Mszą Świętą w intencji wszystkich bytomskich wspólnot.

Stale rozwijamy się i szukamy nowych dróg posługi. Jeśli chciałbyś do nas dołączyć i razem z nami radować się w Panu, zachęcamy Cie do skontaktowania się z naszym opiekunem wspólnoty, ks. Michałem Chmielem.

Róże różańcowe

Jakie cele stawia sobie grupa?
Poprzez wspólną i indywidualną modlitwę każdy z członków pragnie pielęgnować i pogłębić swoją wierność Bogu, wytrwać w dobrym oraz siebie i bliźnich bronić przed atakami złego ducha.
            Nasza wspólnota wspiera również materialnie afrykańskie dziecko w ramach „adopcji serca” przekazując pieniądze na jego utrzymanie i edukację.
 
Obowiązki członków:
            Każdy członek róży różańcowej pogłębia swą zażyłą przyjaźń z Maryją, oddając Jej cześć i naśladując Jej cnoty. Służy temu codzienna modlitwa jedną tajemnicą różańcową(dziesiątką różańca) w intencjach misyjnych, papieskich i parafialnych.
 
Terminy spotkań:
Raz w miesiącu, w pierwszą sobotę o godz. 800, członkowie róż różańcowych uczestniczą we Mszy świętej odprawianej w ich intencji oraz za tych, którzy odeszli już do wieczności. Po Mszy świętej, w kościele, ma miejsce spotkanie każdej róży ze swoim delatorem i następuje wymiana tajemnic oraz krótkie omówienie bieżących spraw dotyczących wspólnoty.
Raz na kwartał ma miejsce spotkanie delatorów z ks. Opiekunem (Jest nim ks. Jan Opiełka), a dwa razy w roku spotkanie wszystkich członków wspólnoty.
Świeckim liderem wspólnoty jest Nadzwyczajny Szafarz Eucharystii, Pan Zygmunt Jendroszek.
 

Róże w naszej parafii wciąż czekają na nowych członków. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby powstawały nowe róże np. dziecięca czy młodzieżowa. 

Rada Parafialna

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej (kadencja 2021-2026):
 
 1. Ks. Opiełka Jan
 2. Ks. Chmiel Michał
 3. Biernacki Andrzej
 4. Czyż Anna
 5. Ernst Małgorzata
 6. Ernst Piotr
 7. Gałkiewicz Radosław
 8. Gałkiewicz Wacław
 9. Kamiński Krystian
 10. Kolanowski Radosław
 11. Kopowski Kazimierz
 12. Kowalska Renata
 13. Krawczak Małgorzata
 14. Kurowski Bogdan
 15. Lis Grażyna
 16. Nowak Krystian
 17. Nowara Mirosława
 18. Paleczek Tomasz
 19. Respondek Elżbieta
 20. Sadowska Barbara
 21. Skrzęta Dorota
 22. Szwarc Adam
 23. Szwarc Anna
 24. Szwarc Michał
 25. Wańczyk Kazimierz
 
Data zaprzysiężenia: 14 listopada 2021 roku
 

 
Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej
(ANEKS VIII Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej)
 

 

I Przepisy ogólne

 

Art. 1

W każdej parafii należy ustanowić Parafialną Radę Duszpasterską, która jest organem doradczym, wspierającym proboszcza lub administratora parafii w działalności duszpasterskiej (kan. 536 KPK; KK 31, 37; DK 9; DA 26).

 

Art. 2

W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej Radą) wchodzą:

 1. z urzędu: wikariusze parafialni, przełożeni domów instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego istniejących na terenie parafii;
 2. z mianowania proboszcza lub administratora parafii:
  • po uprzedniej konsultacji z wikariuszem współpracownikiem (wikariuszami współpracownikami) przedstawiciele wiernych świeckich;
  • osoby wskazane przez poszczególne grupy parafialne, po konsultacji z proboszczem lub administratorem parafialnym;
  • nadzwyczajni szafarze Komunii św.;
 3. wierni wybrani przez parafian w liczbie nie mniejszej niż połowa składu Rady.

 

Art. 3

Liczba członków Rady winna być proporcjonalna do wielkości i potrzeb parafii. Rada powinna liczyć nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 30. O liczbie członków Rady decyduje proboszcz

lub administrator parafii po konsultacji z wikariuszem współpracownikiem (wikariuszami współpracownikami). Ustalony skład Rady zatwierdza wikariusz generalny.

 

Art. 4

Członkami Rady mogą być wyłącznie praktykujący katolicy. Z członkostwa w Radzie są wykluczeni:

 1. wierni, którym wymierzono kary kościelne,
 2. wierni, którzy zaciągnęli kary kościelne z mocy samego prawa po ich deklarowaniu,
 3. wierni uznawani za osoby niegodne w powszechnej opinii parafian.

 

Art. 5

Po powołaniu Rada winna niezwłocznie wybrać zwykłą większością głosów sekretarza i jego zastępcę.

 

Art. 6

Przed objęciem funkcji członkowie Rady publicznie powinni złożyć na ręce proboszcza lub administratora parafii w kościele parafialnym lub w innym miejscu przyrzeczenie o następującej treści:

Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelia, której ręką dotykam.

 

Art. 7

Kadencja Rady trwa pięć lat. Członkowie z wyboru i nominacji mogą być powołani jedynie na dwie kadencje.

 

Art. 8

Członkostwo w Radzie traci się na skutek rezygnacji, usunięcia, utraty miejsca zamieszkania oraz po deklarowaniu lub wymierzeniu kary kościelnej. Miejsca wakujące w Radzie należy uzupełnić w następujący sposób:

 1. jeśli członek Rady został wybrany przez parafian, to jego miejsce zajmuje kolejny z największą liczbą głosów;
 2. jeśli członek Rady pochodził z nominacji proboszcza, to powinien on w jego miejsce mianować kolejnego członka.

W przypadku pojawienia się zarzutów o charakterze personalnym wobec poszczególnych członków Rady mogą oni zostać z niej wykluczeni, jeśli wniosek taki zostanie zaakceptowany w głosowaniu zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

Wywołanie publicznego zgorszenia przez członka Rady, a także trzykrotna nieusprawiedliwiona jego nieobecność na posiedzeniach Rady stanowi podstawę do pozbawienia go członkostwa w Radzie. Decyzję o usunięciu podejmuje wikariusz generalny.

Proboszcz lub administrator parafii może rozwiązać Radę przed upływem jej kadencji po uzyskaniu pisemnej zgody wikariusza generalnego.

 

Art. 9

Działalność Rady ustaje po kanonicznym objęciu parafii przez nowego proboszcza. Nowy proboszcz może zwrócić się do wikariusza generalnego z prośbą o zatwierdzenie dotychczasowej Rady bądź w ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcia parafii przeprowadzić wybory do nowej. Takie same prawo przysługuje administratorowi parafii po rozpoczęciu posługi.

 

II Zadania i kompetencje Rady

 

Art. 10

Rada jest organem doradczym proboszcza lub administratora parafialnego w obszarze działalności duszpasterskiej.

 

Art. 11

Kompetencji Rady podlegają wyłącznie sprawy duszpasterskie.

 

Art. 12

Zasadnicze zadania Rady sprowadzają się do:

 1. aktywnego zaangażowania w życie parafialne,
 2. pogłębiania świadomości w przedmiocie wzajemnej współodpowiedzialności za wspólnotę parafialną,
 3. czynnego wspomagania duchownych w pracy duszpasterskiej.

Rada nie jest kompetentna w następujących kwestiach:

 1. w wydawaniu opinii na temat nauczania Kościoła w dziedzinie wiary i moralności,
 2. w ingerowaniu w obsadę personalną duchownych w parafii.

 

Art. 13

Wszelkie postulaty dotyczące spraw materialno-gospodarczych związanych z duszpasterstwem Rada winna kierować do Parafialnej Rady Ekonomicznej.

 

Art. 14

Przed podjęciem ważnych decyzji o charakterze pastoralnym proboszcz lub administrator parafii powinien zasięgnąć opinii Rady. W sprawach spornych o mediację należy poprosić dziekana; w dalszej kolejności – gdy sporu nie udało się rozwiązać – należy zwrócić się do wikariusza generalnego.

 

III Tryb działania Rady

 

Art. 15

Do proboszcza lub administratora parafii należy zwoływanie Rady, ustalanie porządku obrad, przewodniczenie jej posiedzeniom, nadzór nad wykonaniem podjętych ustaleń oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz.

 

Art. 16

Posiedzenia Rady powinny odbywać się przynajmniej dwa razy w roku. Jeżeli proboszcz lub administrator parafii albo większość członków Rady uzna to za konieczne, wówczas posiedzenia Rady można zwoływać częściej.

 

Art. 17

Członków Rady należy powiadamiać o terminie i programie posiedzenia przynajmniej siedem dni przed planowanym posiedzeniem Rady.

 

Art. 18

W ramach posiedzenia Rady należy przewidzieć możliwość zgłaszania wolnych wniosków.

 

Art. 19

Ustalenia Rady należy podawać do publicznej wiadomości wspólnocie parafialnej.

 

Art. 20

Sekretarz Rady powinien zaprotokołować przebieg obrad i odczytać protokół na następnym posiedzeniu Rady. Księgę protokołów należy przechowywać w archiwum parafialnym. Powinna być ona przejrzana podczas wizytacji dziekańskiej i kanonicznej.

 

Art. 21

Posiedzenia Rady nie mają charakteru publicznego. Można na nie jednak zapraszać inne osoby nienależące do tego gremium w charakterze ekspertów lub konsultantów, bez prawa do udziału w głosowaniu.

 

Art. 22

Za działalność w Radzie nie przewiduje się możliwości uzyskiwania jakichkolwiek gratyfikacji materialnych z tego tytułu.

 

IV Formacja członków Rady

 

Art. 23

Członkowie Rady powinni uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Wydział Duszpasterski.