• 1.JPG
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg

Parafia Rzymskokatolicka
pod wezwaniem Trójcy Świętej

ul. Kwietniewskiego 1
41-902 Bytom

tel: (32) 281-16-81
e-mail: parafia@trojca.net

Numer konta:
03 10902011 0000 0005 3205 8531
Santander Bank Polska I/O/BYTOM


Msze Święte w niedziele:

800, 930 - suma,
1100, 1230, 1700

Msze Święte w dni powszednie: 800, 1800

Msze Święte w święta zniesione:
800, 930, 1630, 1800


Spowiedź w naszej parafii:
15 minut przed mszą świętą,
sobota 1700 - 1800,
pierwszy czwartek, piątek, sobota miesiąca 1700 - 1800


Kancelaria parafialna:
wtorek, czwartek 1530 - 1730
środa, piątek 900 - 1100
piątek 1630 - 1730 - sprawy przedmałżeńskie
(należy się zgłosić trzy miesiące przed ślubem)

W sprawach nagłych i w sprawach pogrzebu można się zgłaszać także poza wyznaczonymi godzinami.

Dzisiejsza Liturgia Słowa

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Gliwickiej
Koło nr 32 przy parafii Trójcy Świętej w Bytomiu

Przesłanie, które leży u podstaw naszej działalności brzmi następująco :
 
Jeśli rodzina ma być silna i spełniać swoje zadania musi być budową na przymierzu z Bogiem, a to będzie prowadziło do uświęcenia samych małżonków i ich dzieci”.
 
 
Koło nasze działa od 1996 roku i liczy 16 członków.
 
Profil naszej pracy:
Członkowie i sympatycy Koła:
- organizują od wielu lat loterie fantowe na festynach parafialnych, aby zebrać fundusze na kolonie dla dzieci,
- podejmują się organizowania spotkań dla osób starszych, chorych i samotnych w naszej parafii,
- pracują jako wolontariusze w świetlicy dla dzieci „Arka Noego” prowadzonej przez Siostry Służebniczki NSJ,
- inicjują i podejmują Duchową Adopcję Dziecka Poczętego w Uroczystość Zwiastowania NMP,
- włączają się w ogólnopolskie akcje zgłaszania postulatów i zbiórki podpisów pod społecznymi projektami ustaw broniących życia od poczęcia do naturalnej śmierci i dbających o właściwe warunki jego rozwoju.
 
Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia mają możliwość uczestniczenia w dwudniowych rekolekcjach wyjazdowych oraz udziału w diecezjalnej pielgrzymce rodzin do Matki Bożej Pokornej w Rudach Raciborskich.
 
Termin spotkań:
Swoje comiesięczne spotkania organizujemy w trzeci wtorek miesiąca o godz.1700 w domu parafialnym. Zapraszamy wszystkich na nasze spotkania i zachęcamy do włączenia się w działalność Koła. Składka miesięczna od rodziny lub osoby wynosi tylko 2,50 zł.
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej na stronę internetową www.kuria.gliwice.pl./~srkdg
 
 
Opiekunem duchownym jest Ksiądz proboszcz Dariusz Grzeszczak.

Przewodnicząca Koła : Urszula Kusztal 

Radość w Panu

Oficjalnie istniejemy od 20 maja 2014 roku, kiedy to podczas adoracji z modlitwą rozeznania określiliśmy swój charyzmat i miejsce w parafii.
Spotykamy się we wtorki o godz. 18:45 w Kaplicy Dzieciątka Jezus lub salce parafialnej.
W okresie kolędowym, ferii zimowych i wakacji spotkań nie ma.
W grudniu ze względu na roraty spotkania rozpoczynają się o godz. 19.15.

Wszystkich chętnych zapraszamy  na adoracje w drugie i czwarte wtorki miesiąca, które odbywają się w kościele lub Kaplicy Dzieciątka Jezus.
Jeśli masz gitarę lub inny instrument muzyczny i chciałbyś ubogacić wraz z nami wspólną grą i śpiewem adoracje- jesteś zawsze mile widziany.
Nasz cykl spotkań obejmuje również spotkania w jednej z sal domu katechetycznego przeznaczone na formację, dzielenie Słowem i naukę nowych pieśni.

W parafii angażujemy się w dzieła jednoczące wiele bytomskich, zaprzyjaźnionych z nami wspólnot całego dekanatu i nie tylko. Charyzmat jedności pozwala nam współorganizować dwa razy w roku Noc Konfesjonałów ubogaconą o adorację z uwielbieniem i zespoły modlitwy wstawienniczej. Dwa razy do roku mają także miejsce tzw Wieczory Chwały- czas radości przy Panu  z Mszą Świętą w intencji wszystkich bytomskich wspólnot.

Stale rozwijamy się i szukamy nowych dróg posługi. Jeśli chciałbyś do nas dołączyć i razem z nami radować się w Panu, zachęcamy Cie do skontaktowania się z naszym opiekunem wspólnoty, ks. Michałem Chmielem.

Róże różańcowe

Jakie cele stawia sobie grupa?
Poprzez wspólną i indywidualną modlitwę każdy z członków pragnie pielęgnować i pogłębić swoją wierność Bogu, wytrwać w dobrym oraz siebie i bliźnich bronić przed atakami złego ducha.
            Nasza wspólnota wspiera również materialnie afrykańskie dziecko w ramach „adopcji serca” przekazując pieniądze na jego utrzymanie i edukację.
 
Obowiązki członków:
            Każdy członek róży różańcowej pogłębia swą zażyłą przyjaźń z Maryją, oddając Jej cześć i naśladując Jej cnoty. Służy temu codzienna modlitwa jedną tajemnicą różańcową(dziesiątką różańca) w intencjach misyjnych, papieskich i parafialnych.
 
Terminy spotkań:
Raz w miesiącu, w pierwszą sobotę o godz. 800, członkowie róż różańcowych uczestniczą we Mszy świętej odprawianej w ich intencji oraz za tych, którzy odeszli już do wieczności. Po Mszy świętej, w kościele, ma miejsce spotkanie każdej róży ze swoim delatorem i następuje wymiana tajemnic oraz krótkie omówienie bieżących spraw dotyczących wspólnoty.
Raz na kwartał ma miejsce spotkanie delatorów z ks. Opiekunem (Jest nim ks. Jan Opiełka), a dwa razy w roku spotkanie wszystkich członków wspólnoty.
Świeckim liderem wspólnoty jest Nadzwyczajny Szafarz Eucharystii, Pan Zygmunt Jendroszek.
 

Róże w naszej parafii wciąż czekają na nowych członków. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby powstawały nowe róże np. dziecięca czy młodzieżowa. 

Rada Parafialna

Skład Rady Parafialnej:
 
 • Ks. Grzeszczak Dariusz
 • Ks. Opiełka Jan
 • Ks. Chmiel Michał
 • Biernacki Andrzej
 • Czyż Anna
 • Ernst Małgorzata
 • Ernst Piotr
 • Gałkiewicz Radosław
 • Gałkiewicz Wacław
 • Gawlik Jan
 • Jendroszek Zygmunt
 • Konopka Zygmunt
 • Krawczak Małgorzata
 • Kusztal Urszula
 • Kwiatkowska Grażyna
 • Nowak Krystian
 • Nowara Mirosława
 • Respondek Elżbieta
 • Sadowska Barbara
 • Skrzęta Dorota
 • Slodczyk Piotr
 • Szwarc Adam
 • Szwarc Anna
 • Szwarc Michał
 • Wańczyk Kazimierz
 
Statut Rady Parafialnej Diecezji Gliwickiej
 
 
1. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.
 
2. Kadencja PRD trwa 5 lat.
 
3. Członkiem PRD może zostać jedynie katolik, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.
 
4. Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.
 
5. Proboszczowi, po konsultacji z dotychczasowymi członkami PRD, przysługuje prawo prezentacji całej wspólnocie parafialnej kandydatów na członków nowej PRD.
 
6. Ilość członków PRD powinna być adekwatna do wielkości parafii:
   a. maksimum 10 członków w parafiach do 2 tys. wiernych,
   b. maksimum 15 członków w parafiach do 5 tys. wiernych,
   c. maksimum 20 członków w parafiach do 10 tys. wiernych,
   d. maksimum 30 członków w parafiach powyżej 10 tys. wiernych.
 
7. W skład PRD wchodzą członkowie:
    a. z urzędu
     •     kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znajdujący się w jej granicach
     •     przedstawiciele zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich zamieszkujących i pracujących na terenie tej parafii
     b. z nominacji:
     •     przedstawiciele parafialnych grup, stowarzyszeń i ruchów jak: nadzwyczajny szafarz udzielania Komunii świętej, katecheta, Caritas, KSM, duszpast. rodzin, SRK itp.
     •     inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe
    c.   z wyboru parafian.
 
8. Członkowie PRD z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani. Należy przestrzegać zasady, że po udziale w dwu kolejnych kadencjach PRD, dany członek nie powinien być członkiem rady z wyboru.
 
9. W skład PRD przynajmniej połowa członków wchodzi z wyboru parafian.
 
10. Członkowie PRD powinni utworzyć sekcje odpowiedzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego. Należy powołać następujące sekcje:
a.     katechetyczno - młodzieżową
b.     charytatywną
d.     liturgiczną
e.     ekonomiczno - gospodarczą i inne
 
11. Sekcji ekonomiczno - gospodarczej przysługują kompetencje Parafialnej Rady Ekonomicznej określone przez oddzielne przepisy diecezjalne.
 
12. W uzasadnionym przypadku, proboszcz po konsultacji z dziekanem, może odwołać członka Rady i na jego miejsce powołać inną osobę. W przypadku odejścia członka Rady z wyboru na skutek śmierci, rezygnacji przyjętej przez Radę lub niemożliwości wykonywania funkcji, w jego miejsce wchodzi ten, który otrzymał kolejno największą ilość głosów uwidocznioną w zestawieniu powyborczym. Na rozwiązanie całej PRD przed upływem kadencji proboszcz musi uzyskać pisemną zgodę Kurii Diecezjalnej.
 
13. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza, działalność PRD ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz, po upływie miesiąca czasu od objęcia parafii, może w razie potrzeby wystąpić do Kurii Diecezjalnej o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o powołanie jej nowego składu.
 
14. Przynależność do PRD jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.
 
15. Zebrania PRD zwołuje proboszcz (przynajmniej 4 razy w roku) i im przewodniczy. Poszczególne sekcje - w miarę potrzeb - powinny spotkać się częściej. Rada posiada jedynie głos doradczy.
 
16. Ewentualne nieporozumienia powstałe między PRD, a proboszczem rozstrzyga Dziekan. Władzą odwoławczą od decyzji Dziekana jest Kuria Diecezjalna.
 
17. Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza w poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii.
 
18. Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze oraz zasięgnąć opinii na ich temat. Podjęte inicjatywy Rada powinna wspierać i pomagać w ich realizacji.
 
19. Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła, poprzez obowiązkowe uczestniczenie w spotkaniach ogólnodiecezjalnych, rejonowych lub dekanalnych, służących temu celowi.
 
20. Ważniejsze ustalenia PRD winny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej.
 
21. Członkowie PRD składają na ręce proboszcza przyrzeczenie wykonywania swojej posługi zgodnie ze swoim sumieniem oraz przepisami prawa kanonicznego.
 
22. Z każdego posiedzenia PRD należy sporządzić protokół. Protokoły przechowuje się w kancelarii parafialnej. Podlegają one wizytacji dziekańskiej i biskupiej. Kserokopie protokołów przesyłane są do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej .
 
23. Członkowie PRD spotykają się z biskupem przeprowadzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z działalnością parafii.
 
24. Jednocześnie odwołuje się, zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami, Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej diecezji gliwickiej z dnia 19 grudnia 1992 r. (Por. WDG 1(4) 1993 s.66-68)
 
25. Powyższy Statut zatwierdzam do odwołania
 

BISKUP GLIWICKI, Jan Wieczorek (16.12.1997 r. Gliwice)